Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

RD

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a právnické osoby, fyzické osoby podnikatele, kteří uzavírají Smlouvu o poskytování služeb jako Objednatel prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.akvi.cz.

  • Dušan Le, DiS.
  • IČ: 09463607
  • DIČ: CZ9801122969
  • se sídlem: Břežánská 388/3, 418 01  Bílina - Mostecké Předměstí
  • Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném v Městském úřadě v Bílině             
  • kontaktní údaje:
  • email: dusan.le@stavebnizasobnik.cz
  • telefon: +420 702 013 390
  • www: www.akvi.cz

  (dále jen „Poskytovatel“)

 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb. Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a Smlouva o poskytování služeb se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o službě a cenách

 1. Poskytovatel poskytuje Objednateli nevýhradní, nepřenosné právo využívat služby sdílené licence (licenčních práv) přístup do webové aplikace (databáze). Objednateli jsou poskytnuty přístupové údaje do serverové databáze (aplikace), která poskytuje informace z veřejně dostupných zdrojů, dat a informací poskytovaných úřady, orgány státní moci, které samy o sobě subjekty prezentují v rámci plánovaných, připravovaných a realizovaných stavebních projektů na území České republiky a Slovenska. Objednatel smí používat veškerá data a software výhradně pro vnitřní potřebu své organizace dle oprávněných zájmů v souladu s nařízením GDPR.
 2. Zákazník souhlasí s tím, že při využívání Služby webové databáze jsou zaznamenávány statistiky o jejím používání za účelem kontroly využívání licence a pro zkvalitňování služby.
 3. Poskytovatel poskytuje Objednateli nevýhradní, nepřenosné právo využívat informace zaslaného zpracovaného datového souboru z výše uvedeného licenčního softwaru (serverové databáze), který obsahuje informace o plánovaných, připravovaných a realizovaných stavebních záměrech a zakázek, kontaktní údaje na veřejné a soukromé investory, zhotovitele staveb, architektonické a projekční kanceláře. Datový soubor informací je zpracován na základě předem zaslaných požadavků uvedených v objednávce. Objednatel smí používat veškerá data a software výhradně pro vnitřní potřebu své organizace dle oprávněných zájmů v souladu s nařízením GDPR.
 4. Datový soubor informací je zpracováván měsíčně, nebo průběžně zasílán e-mailem během každého měsíce
 5. Objednatel nesmí kopírovat, přenášet či zpřístupnit data v jakékoliv formě mimo svou organizaci.
 6. Informace o službě, včetně uvedení cen jednotlivé služby a její hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivé služby v poptávkovém a objednávkovém formuláři internetového obchodu. Ceny poskytované služby jsou uvedeny bez DPH.
 7. Veškerá prezentace služby umístěná v poptávkovém a objednávkovém formuláři internetového obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu o poskytování služeb ohledně této služby.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy o poskytování služeb

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Poskytovatel v rámci smlouvy vytvoří dle objednávkového formuláře pro Objednatele:
 • datový soubor informací dle jeho zadání (xls, PDF) nebo
 • poskytne přístup do webové databáze stavebních zakázek a projektů

Všechna data jsou čerpána z veřejně dostupných zdrojů poskytovaných úřady, orgány státní moci, statistickým úřadem či z veřejně dostupných informací, které samy dané subjekty prezentují.

 1. Objednatel provádí poptávku služby vyplněním poptávkového formuláře bez registrace. Objednatel provádí objednávku služby vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 
 2. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jednoho měsíce.
 3. Před odesláním objednávky je Objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Objednatele o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 4. Po obdržení objednávky zašle Poskytovatel Objednateli potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Objednatel při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. 
 5. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Objednatel může zrušit objednávku, dokud není Objednateli doručeno oznámení o přijetí objednávky Poskytovatelem. Objednatel může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email Poskytovatele uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení ceny služby v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Poskytovatel povinen dodat Objednateli službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Objednateli bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel informuje Objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Objednateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Objednatelem na emailovou adresu Poskytovatele.

IVPlatební podmínky a dodání služby

 1. Cenu za službu (datový soubor) a cenu za přístup do webové databáze dle Smlouvy o poskytování služeb hradí Objednatel bezhotovostně převodem na bankovní účet  poskytovatele 2201874053/2010, vedený u FIO banky, a.s.
 2. Služba je Objednateli dodána elektronicky na předem potvrzené a zaslané e-mailové adresy Poskytovateli Objednatelem.
 3. Poskytovatel vystaví Objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu Objednatele

VOdstoupení od smlouvy

 1. Objednatel, který uzavřel Smlouvu o poskytování služeb, má právo od smlouvy odstoupit, pokud Objednateli nebyl zaslán  datový soubor uvedeném v předmětu objednávky
 2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nezpracovaného datového souboru informací. Poskytovatel bezodkladně informuje Objednatele prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od  smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal a to bezhotovostním převodem na účet Objednatele.
 3. Odstoupení od závazné objednávky není možné po jejím bezhotovostním uhrazení, nebo po zaslání datových souborů Objednateli.
 4. Ukončení služby lze písemnou výpovědí o poskytování Služby s výpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpověď se podává elektronicky. Výpovědní doba začíná plynout prvním dnem fakturačního období po fakturačním období, ve kterém byla výpověď druhé Straně doručena. 

VIDoručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Objednatel doručuje Poskytovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel doručuje Objednateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

VIIOsobní údaje

 1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo související služby a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2022